Skip to content
banner-terapie

Trombóza

AKÚTNA hlboká žilová trombóza JE SPOLU S pľúcnou embóliou JEDNÝM z KLINICKÝCH PREJAVOV venózne tromboembolické CHOROBY (TEN), KAM zaraďujeme aj NESKORé KOMPLIKÁCIE, KTORÉ SA OBJAVUJÚ NIEKEDY s mnohoročnou latenciou PO AKÚTNEJ trombotickej príhode, V PODOBE posttrombotického syndrómu NA postihnutých končatinách ALEBO POD OBRAZOM CHRONICKEJ tromboembolické Pľúcné hypertenzie.

CEZ VŠETOK DOSIAHNUTÝ POKROK ZOSTÁVA TEN STÁLE významnou príčinou kardiovaskulárnej morbidity a mortality.
Lieky nazývané antikoagulanciá, antitrombotiká, nízkomolekulárne heparíny sa používajú jednak k
1) prevencii (predchádzanie) tvorby krvných zrazenín v žilách (trombózy a pľúcnej embólie)
2) liečbe krvných zrazenín, v prípade, že už došlo k ich vzniku

Ďalej sa používajú na prevenciu tromboembolickej choroby u vysoko rizikových pacientov (napr. respiračné zlyhanie a / alebo respiračné infekcie a / alebo zlyhanie srdca) pripútaných na lôžko pre akútne ochorenie alebo hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ďalej sa tieto prípravky používajú:
- na prevenciu (predchádzanie) zrážania krvi počas hemodialýzy
- na liečbu nestabilnej anginy pectoris a infarktu myokardu

Nízkomolekulárne heparíny sa podávajú injekčne pod kožu (subkutánne) do kožného záhybu v spodnej časti brucha. Prípadne je možné podať injekciu do podkožia stehna. Pri liečbe niektorých typov srdcového infarktu môže byť prvá dávka lieku podaná do žily (intravenózne).

Reference: www.prolekare.cz; edukační kurz - Žilní tromboembolická nemoc

PRE LEKÁROV:
Odporúčania, indikácia a dávkovanie LMWH ako kurz na internetových stránkach:

>> www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/doporuceni-indikace-a-davkovani-lmwh-106724
Predpokládaný čas: 45 minút
Ohodnotené: 1 - 2 kredity SLK

Scroll To Top